image

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Kształci pod kierownictwem ponad 2 tys. wykładowców akademickich ponad 33 tys. studentów. Silna pozycja w zakresie badań naukowych i nauczania stawia Politechnikę Wrocławską pośród najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Oferowane przez nią standardy nauczania są ściśle powiązane z naszą dynamiczną pracą naukową i doświadczeniem przemysłowym. Duży wpływ na prowadzoną przez nią działalność badawczą i oświatową ma międzynarodowa współpraca z ponad 430 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Zakres działalności Politechniki Wrocławskiej pokrywa się z 12 jej wydziałami: architektury, budownictwa lądowego i wodnego, chemicznym, elektroniki, elektrycznym, geoinżynierii, górnictwa i geologii, inżynierii środowiskowej, informatyki i zarządzania, mechaniczno-energetycznym, mechanicznym, podstawowych problemów techniki oraz elektroniki mikrosystemów i fotoniki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wa.pwr.edu.pl/

Zadania Politechniki Wrocławskiej w projekcie:
  • konsultacje architektoniczne projektu na etapie tworzenia wytycznych,
  • badanie grupy docelowej (architektów) pod katem oczekiwań jakie aplikacja powinna spełniać,
  • testowanie materiałów oraz aplikacji przez grupę czynnych zawodowo architektów.

Joanna Jablonska

Joanna Jabłońska, Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; od 2009 r. doktor architektury i urbanistyki, spec. architektura; od 2010 r. nauczyciel akademicki Wydziału Architektury PWr; w ramach działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej – bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzi badania własne i międzyuczelniane, jest autorką licznych publikacji i uczestniczką konferencji krajowych i zagranicznych; od 2012 Pełnomocnik Dziekana WA PWr ds. kształcenia w języku angielskim na lata 2012–2016; od 2011 r. – członek Komisji ds. Architektury i Urbanistyki wrocławskiego Oddziału PAN; w latach 2010/2011 była redaktor naczelna „świata architektury”. Od 2003 r. praktykuje zawodowo, w tym od 2010 r. jako czynny członek IARP.

Romuald Tarczewski,

jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Ma doświadczenia z pracy i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle budowlanym i w biurach projektów. Od ponad dwudziestu lat jest związany z Wydziałem Architektury tejże uczelni, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Europie, Japonii, USA i Brazylii. Członek American Mathematical Society (AMS), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), TensiNet Association i International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), w której jest członkiem Executive Council. Członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji z dziedziny konstrukcji i architektury. Jest autorem ponad osiemdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, w tym cytowanych na liście SCI/EX. Z pracą naukową łączy działalność projektową. Jest autorem wielu znaczących opracowań projektowych z dziedziny konstrukcji, a także zgłoszeń patentowych.