image

Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) mieści się w Katedrze Fizyki i Astronomii na Wydziale Fizyki Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, w Belgii. Poza akustyką fizyczną ważna część działalności badawczej w ATF dedykowana jest akustyce wnętz, akustyce budowlanej i akustyce środowiskowej. Doświadczenie w dziedzinie akustyki architektonicznej potwierdzają artykuły dotyczące sal lekcyjnych, hal sportowych, projektowania sal koncertowych i biur typu „open-space“, projektowania uniwersalnego, ekologii dźwięku (soundscaping), prognoz komfortu akustycznego oraz znaczna ilości prac związanych z doradztwem akustycznym.. Ostatnie badania w laboratorium były skierowane również na psychoakustykę i percepcję dźwięku, nawiązując w kierunku szeroko pojętego poznania i percepcji multisensorycznej oraz wpływu dźwięku na poznanie i zdrowie.

Laboratorium posiada również długą tradycję w używaniu technik optycznych do wytwarzania (fotoakustyka) i detekcji (skaningowa wibrometria laserowa Dopplera oraz wibrometria fotorefrakcyjnya i interferometryczna) fal akustycznych w celu badania materiałów o grubościach od milimetra do nanometra, takich jak powłoki diamentowe na krzemie, włókna w materiałach porowatych i płytach kompozytowych wzmacnianych włóknem węglowym. Wibrometria laserowa jest również używana w pracach badawczych jako nieniszczące metoda wizualizacji oraz analizy drgań konstrukcji (wizualizacja liniowych i nieliniowych oddziaływań pomiędzy falami akustycznymi i wadami materiału, jak również badania w dziedzinie akustyki budowlanej).

Poza wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu akustyki fizycznej, akustyki wnętzr oraz akustyki budowlanej pracownicy są członkami różnych zespołów dydaktycznych zajmujących się zaawansowanymi kursami akustyki jak również różnych placówek szkoleniowych UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://fys.kuleuven.be/atf

Zadania Laboratorium Akustyki w projekcie:
  • konsultacje akustyczne projektu na etapie tworzenia wytycznych, np. pomoc w przygotowywaniu koncepcji multibooka w oparciu o własne doświadczenie, biorąc pod uwagę projekty akustyczne,
  • przygotowanie matariałów naukowych i treści do rodziału dotyczącego podstaw akustyki,
  • sprawdzenie poprawności merytorycznej wszystkich materialów na etapie realizacji poszczególnych rozdziałów.

Monika Rychtáriková

Monika Rychtáriková uzyskała w 2004 roku tytuł doktora na Słowackim Uniwersytecie Technologicznym (STU) w Bratysławie za pracę pt. "Predykcja akustyki wnętrz sal przeznaczonych do wykonywania muzyki". Po rocznym pobycie na Uniwesytecie Technologicznym w Delft w Holandii dołączyła do Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) na Wydziale Fizyki i Astronomii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w 2005 roku, gdzie od tego czasu pracuje naukowo i badawczo w różnych dziedzinach szeroko pojętej fizyki budowli, akustyki wnętrz, akustyki środowiskowej i w szczególności wirtualnej akustyki. W 2010 roku obroniła habilitację ("Symuklacje akustyki wnętrz w kontekście multidyscyplinarnym") i została profesorem nadzwyczajnym na STU w Bratysławie. W roku 2012 pracowała w Institut für Technische Akustik, RWTH w Aachen. Jak dotąd byla promotorem16 studentów studiów magisterskich i 10 doktoranckich. Jest członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism, kilku krajowych (Słowacja, Belgia, Holandia) oraz członkiem europejskich (EAA) i międzynarodowego (ICA) stowarzyszeń akustycznych. Ponadto jest członkiem zarządu holenderskiego stowarzyszenia akustków (NAG). Od 2011 roku jest przewodniczącym Europejskiego Komitetu Technicznego ds akustyki wnętrz i akustyki budowlanej (TC-RBA). Brała udział w tworzeniu 3 monografii, jest autorem dwóch rozdziałów książek, 2 podręczników, 7 referatów recenzowanych w czasopismach międzynarodowych, 22 innych prac naukowych i ponad 100 artykułów. Dała ponad 60 wykładów na konferencjach, w tym na dwóch sesjach plenarnych i 30 jako gość. Monika Rychtáriková brała udział w ponad 40 projektach doradczych dotyczących akustyki wnętrz, 4 badaniach komfortu wiatrowego oraz 7 projektach architektonicznych.

Christ Glorieux

Christ Glorieux, urodzony 12 lipca 1965 w Kuurne, Belgia. Studiował fizykę na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (KU Leuven) w Belgii. Studia magisterskie ukończył w 1987 roku na podstawie pracy pt. "Badania struktury amorficznego krzemu z wykorzystaniem spinowego rezonansu elektronowego oraz pomiarów przewodnictwa elektrycznego“. W 1994 roku uzyskał stopień doktora w Laboratorium Akustyki i Fizyki Cieplnej (ATF) na Wydziale Fizyki i Astronomii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven za pracę pt. „Profilowanie wgłębne materiałów niejednorodnych oraz studium krytycznego zachowanie gadolinu z wykorzystaniem fotoakustyki i technik pokrewnych." Po roku pracy w firmie przemysłowej jako inżynier w dziale badań i rozwoju kontynuował swoje badania w ATF nad właściwościami termoelastycznymi miękkiej materii skondensowanej z użyciem technik fotoakustycznych i fototermicznych, pracując ponadto w latach 1999-2000 na Wydziale Chemii Massachusetts Institute of Technology w Cambridge USA. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym KU Leuven. Działa aktywnie w obszarze badań i nauczania fizyki dźwięków i fal, fizyki ogólnej i fizyki doświadczalnej dla studentów i absolwentów. Zwykle prowadzi grupę badawczą składającą się z od 5 do 10 młodych badaczy pracując nad wykorzystaniem zjawisk fototermicznych, ultradźwięków i laserów w celu poznania termofizycznych właściwości złożonej materii miękkiej i heterogenicznej, rozwoju technik pomiarowych do badania i profilowania wgłebnego cienkich struktur warstwowych i badań nieniszczących (patrz również https://perswww.kuleuven.be/~u0005780/index.html). Prowadzi także oddział badawczy wykonujący konsultacje w dziedzinie akustyki fizycznej, akustyki wnętrz , akustyki budowlanej i akustyki środowiskowej. W 2009 roku zorganizował 15. Międzynarodową Konferencję Fotoakustyki i Zjawisk Fototermicznych (ICPPP15). W październiku 2014 napisał 145 artykułów publikowanych i recenzowanych w międzynarodowych czasopismach (Indeks h = 24).